சாண்ட்விச் ELISA

படம் 1: சாண்ட்விச் ELISAவின் உருவரைப்படம், இதன் மூலம் பிடிப்பு ஆன்டிபாடி மற்றும் கண்டறிதல் ஆன்டிபாடி ஆகியவை தேவையான புரதத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

சாண்ட்விச் ELISA என்றால் என்ன?

சாண்ட்விச் ELISA (என்சைம்-இணைக்கப்பட்ட இம்யூனோசார்பன்ட் மதிப்பீடு) என்பது ஆன்டிபாடி அடிப்படையிலான நுட்பமாகும், இது ஒரு மாதிரியில் உள்ள புரதம், ஹார்மோன் அல்லது விருப்பமான பகுப்பாய்வு கூறுகளின் அளவை அளவிட ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கிறது. பிடிப்பு மற்றும் கண்டறியும் ஆன்டிபாடிகள் புரதத்தின் மீது ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளாத எபிடோப்களுடன் பிணைக்கப்படுகின்றன, எனவே சாண்ட்விச் ELISA என்று பெயர். கண்டறியும் ஆன்டிபாடியைச் சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து, ELISA தட்டு ரீடரால் படிக்கக்கூடிய கலோரிமெட்ரிக் சமிக்ஞையை உருவாக்க ஒரு வேதியியல் அடி மூலக்கூறு சேர்க்கப்படுகிறது (TMB போன்றவை).

சாண்ட்விச் ELISA ஆன்டிபாடிகள்

ஒரு சாண்ட்விச் எலிசாவை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஆன்டிபாடிகள் தனித்தன்மை, உணர்திறன் மற்றும் பகுப்பாய்வு கண்டறியப்படுவதைப் பொறுத்து பாலிக்குளோனல் அல்லது மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகளாக இருக்கலாம்.

> பாலிக்குளோனல் ஆன்டிபாடிகள்

பாலிக்குளோனல் ஆன்டிபாடிகள் பெரும்பாலும் ஒரு மாதிரியில் முடிந்தவரை பகுப்பாய்வு கூறுகளை இழுக்கப் பயன்படுகின்றன. பாலிக்குளோனல் ஆன்டிபாடிகள் ஒரு எபிடோப்பின் பல அம்சங்களுடன் பிணைக்கப்படலாம், எனவே தேவையான புரதங்களைக் கண்டறிவதற்கான கூடுதல் பிடிப்பு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

> மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள்

மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள் ஒரு ஆன்டிஜெனைக் கீழே இழுக்க ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கின்றன. எனவே, புரதங்களில் உள்ள நுட்பமான வேறுபாடுகளை வேறுபடுத்தி காண்பதற்கு ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கிறது. மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள் பாலிக்குளோனல் ஆன்டிபாடிகளுக்கு மேலாக தரவுகளில் அதிகரித்த நிலைத்தன்மையையும் வழங்குகின்றன.

சாண்ட்விச் ELISA-வின் நன்மைகள்

நன்மைகள் விளக்கம்

மாதிரி சுத்திகரிப்பு தேவையில்லை

சாண்ட்விச் ELlSA மதிப்பீடுகள் சுத்திகரிப்பு தேவையில்லாமல் சிக்கலான மாதிரிகளில் உள்ள புரதங்கள் / பகுப்பாய்வுகளை அளவிட அனுமதிக்கின்றன.

அதிகப்படியான விவரக்குறிப்பு

பிடிப்பு மற்றும் கண்டறியும் ஆன்டிபாடிகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், ஒரு சாண்ட்விச் ELISA மதிப்பீடு நேரடி அல்லது மறைமுக ELISA மதிப்பீட்டிற்கு மேலாக கூடுதல் உணர்திறன் கொண்டுள்ளது.

அளவாக்கம்

வெஸ்டர்ன் பிளாட் போன்ற பிற EIA முறைகளுக்கு எதிராக, சாண்ட்விச் ELISA மதிப்பீடு ஒரு மாதிரியில் உள்ள புரதத்தின் அளவை அளவிட ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கிறது.

சாண்ட்விச் ELISA கருவிகள்

பார்மாஜெனி சாண்ட்விச் ELISA கருவிகள்

ELISA ஜெனியிலிருந்து வரும் பார்மாஜெனி ELISA கருவிகள் மருந்துகள் மற்றும் பயோடெக் ஆராய்ச்சியின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட உயர்தர ELISA கருவிகளாகும். ISO 9001: 2000 தர அமைப்புகளின் படி சரிபார்க்கப்பட்ட உயர்தர மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி ஜோடிகள் மற்றும் வினையாக்கிகள் மீது கவனம் செலுத்துதல், பார்மாஜெனி ELISA கருவிகள் நமது எதிர்காலத்தைக் கண்டறிய உதவும் சிறந்த மதிப்பீடுகள்.

Human IL-2 PharmaGenie ELISA Kit
Human TNF-alpha PharmaGenie ELISA Kit
Human IFN-gamma PharmaGenie ELISA Kit

சூப்பர்செட் சாண்ட்விச் ELISA கருவிகள் (மேம்பாட்டு ELISA கருவிகள்)

சாண்ட்விச் ELISA வீடியோ

மனித, சுண்டெலி மற்றும் எலி இலக்குகள் உள்ளிட்ட பிரபலமான ELISA கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முக்கிய நெறிமுறை சாண்ட்விச் ELISA வீடியோக்களை ELISA ஜெனியில் உருவாக்கியுள்ளோம். இந்த அறிவுறுத்தல் வீடியோக்கள் ELISA நெறிமுறையின் முக்கிய படிநிலைகளைப் பற்றி விவாதிக்கின்றன, இது ஆய்வாளர்களை திறம்பட மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. ELISA கிட்டைப் (கருவியைப்) பொறுத்து நெறிமுறை சற்று மாறுபடலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

சாண்ட்விச் எலிசா நெறிமுறைகள்

சீரம், பிளாஸ்மா, செல் சூப்பர்நேட்டண்ட், திசு மற்றும் பிற உயிரியல் மாதிரிகள் போன்ற மாதிரிகளில் விருப்பமான புரதங்களை அளவிட ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சாண்ட்விச் ELISA மதிப்பீடுகள் உதவுகின்றன. பிடிப்பு ஆன்டிபாடி ஏற்கனவே பாலிஸ்டிரீன் ELISA தட்டில் பூசப்பட்டுள்ள முன் பூசப்பட்ட ELISA தட்டாக அல்லது உங்கள் சொந்த ELISA சாண்ட்விச் மதிப்பீட்டை உருவாக்க ஆன்டிபாடி ஜோடிகள் என சாண்ட்விச் ELISA கருவிகளை இரண்டு வடிவங்களில் வாங்கலாம். இரண்டு நெறிமுறைகளையும் கீழே விவரிக்கிறோம்.

மாதிரி தயாரிப்பு மற்றும் சேகரிப்பு

சாண்ட்விச் எலிசாவால் புரதம் / பகுப்பாய்வு கூறுகளை அளவிட பல்வேறு வகையான மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

சிறந்த நடைமுறைகளின்படி, புரதத்தை பிரித்தெடுத்து, மாதிரி சேகரிப்புக்குப் பிறகு விரைவில் பரிசோதனையைச் செய்யுங்கள். மாற்றாக, பிரித்தெடுத்தவைகளை நியமிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் (-20 ° C / -80 ° C) சேமித்து வைக்கவும், உகந்த முடிவுகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் உறைவு-உருகு சுழற்சிகளைத் தவிர்க்கவும்.

சீரம்: சீரம் பிரிப்பான் டியூப்களைப் பயன்படுத்தினால், அறை வெப்பநிலையில் மாதிரிகளை 30 நிமிடங்கள் உறைவதற்கு அனுமதிக்கவும். 1,000x கிராம் அளவில் 10 நிமிடங்களுக்கு மையவிலக்கு செய்யவும். சீரம் பகுதியை சேகரித்து உடனடியாக மதிப்பீடு செய்யுங்கள் அல்லது அலிகோட் (முழுவகு எண்) செய்யுங்கள். மாதிரிகளை -80. செல்சியஸில் சேமிக்கவும். பல உறைவு-உருகு சுழற்சிகளைத் தவிர்க்கவும்.

சீரம் பிரிப்பான் டியூப்கள் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், மாதிரிகளை 2-8. செல்சியஸில் ஒரே இரவில் உறைவதற்கு அனுமதிக்கவும். 1,000x கிராம் அளவில் 10 நிமிடங்களுக்கு மையவிலக்கு செய்யவும். சீரத்தை நீக்கி, உடனடியாக மதிப்பீடு செய்யுங்கள் அல்லது அலிகோட் (முழுவகு எண்) செய்யுங்கள். மாதிரிகளை -80. செல்சியஸில் சேமிக்கவும். பல உறைவு-உருகு சுழற்சிகளைத் தவிர்க்கவும்.

பிளாஸ்மா: EDTA அல்லது ஹெபாரினை உறைவுத்தடுப்பியாக பயன்படுத்தி பிளாஸ்மாவை சேகரிக்கவும். சேகரிப்பின் 30 நிமிடங்களுக்குள் 1000 × கிராம் அளவில் 15 நிமிடங்களுக்கு 4 ° செல்சியஸில் மாதிரிகளை மையவிலக்கு செய்யுங்கள். பிளாஸ்மா பகுதியை சேகரித்து உடனடியாக மதிப்பீடு செய்யுங்கள் அல்லது அலிகோட் (முழுவகு எண்) செய்யுங்கள். மாதிரிகளை -80. செல்சியஸில் சேமிக்கவும். பல உறைவு-உருகு சுழற்சிகளைத் தவிர்க்கவும். குறிப்பு: அதிகம் குறுதிச் சிதைவு செய்யப்பட்ட மாதிரிகள் பயன்படுத்த ஏற்றது அல்ல.

வெவ்வேறு மாதிரி வகைகளைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, எங்கள் மாதிரி சேகரிப்பு வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.

சாண்ட்விச் ELISA (முன் பூசப்பட்ட) நெறிமுறை படிப்படியாக

படம் 3: முன் பூசப்பட்ட ELISA தட்டுக்கான சாண்ட்விச் ELISA நெறிமுறை. ஒரு சாண்ட்விச் ELISA மதிப்பீட்டில் சம்பந்தப்பட்ட படிநிலைகளுக்கான படிப்படியான உருவரைப்படம். முதலாவதாக, தரநிலைகளைத் தயாரிக்கவும், அதைத் தொடர்ந்து ELISA தட்டு மற்றும் அடைகாக்கும் மாதிரிகளைச் சேர்க்கவும். அடைகாத்தவுடன், தட்டை கழுவவும், அதன்பிறகு பெயரிடப்பட்ட ஆன்டிபாடி மற்றும் அடைக்காப்பியை சேர்க்கவும். அடைகாப்பதைத் தொடர்ந்து, தட்டைக் கழுவி, SABC கரைசலைச் சேர்க்கவும். தட்டைக் கழுவி, TMB அடி மூலக்கூறைச் சேர்க்கவும், அதைத் தொடர்ந்து அடைகாக்கவும். இறுதியாக நிறுத்த கரைசலைச் சேர்த்து அளவிடவும்.

படிநிலை வழிமுறைகள்

1.

முன் பூசப்பட்ட தட்டில் முறையே நிலையான, சோதனை மாதிரி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு (பூஜ்ஜிய) குழிகளை அமைக்கவும், பின்னர் அவற்றின் நிலைகளை பதிவு செய்யவும். ஒவ்வொரு தரநிலையையும் மாதிரி நகலையும் அளவிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நிலையான, மாதிரி மற்றும் கட்டுப்பாடு (பூஜ்ஜியம்) குழிகளைச் சேர்ப்பதற்கு முன் தட்டை 2 முறை கழுவவும்!

2.

நிலையான குழிகளில் அலிகோட் 0.1 மிலி நிலையான கரைசல்கள் சேர்க்கவும்.

3.

கட்டுப்பாட்டு (பூஜ்ஜியம்) குழியில் 0.1 மில்லி மாதிரி / நிலையான நீர்த்த இடையகத்தைச் சேர்க்கவும்.

4.

சோதனை மாதிரி குழிகளில் 0.1 மில்லி ஒழுங்காக நீர்த்த மாதிரியைச் (மனித சீரம், பிளாஸ்மா, திசு ஒத்திசைவுகள் மற்றும் பிற உயிரியல் திரவங்கள்.) சேர்க்கவும்.

5.

மூடி கொண்டு தட்டை மூடி, 90 நிமிடம் 37 ° செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் அடைக்காக்கவும்.

6.

மூடியை அகற்றி, தட்டு உள்ளடக்கத்தை அப்புறப்படுத்தி, உறிஞ்சும் வடிகட்டி காகிதங்கள் அல்லது பிற உறிஞ்சக்கூடிய பொருட்களில் தட்டைத் தட்டவும். குழிகள் எந்த நேரத்திலும் முழுமையாக வறண்டு போகக்கூடாது. தட்டு எக்ஸ் 2 ஐ கழுவவும்.

7.

மேற்கண்ட குழிகளில் (நிலையான, சோதனை மாதிரி மற்றும் பூஜ்ஜிய குழிகள்) 0.1 மில்லி பயோட்டின்-கண்டறியும் ஆன்டிபாடி வேலை செய்யும் கரைசலைச் சேர்க்கவும். பக்க சுவரைத் தொடாமல் ஒவ்வொரு குழியின் அடியிலும் கரைசலைச் சேர்க்கவும்.

8.

மூடி கொண்டு தட்டை மூடி, 37 டிகிரி செல்சியஸில் 60 நிமிடம் அடைகாக்கவும்.

9.

மூடியை அகற்றி, கழுவும் இடையகம் மூலம் தட்டை 3 முறை கழுவவும். ஒவ்வொரு முறை கழுவுவதற்கு இடையில் 1 நிமிடம் குழிகளில் இடையகத்தை விட்டு வைக்கவும்.

10.

ஒவ்வொரு குழியிலும் 0.1 மில்லி SABC வேலை செய்யும் கரைசலைச் சேர்த்து, தட்டை மூடி, 37 டிகிரி செல்சியஸில் 30 நிமிடம் அடைகாக்கவும்.

11.

மூடியை அகற்றி, கழுவும் இடையகம் மூலம் தட்டை 5 முறை கழுவவும். ஒவ்வொரு முறை கழுவுவதற்கு இடையில் 1-2 நிமிடம் குழிகளில் இடையகத்தை விட்டு வைக்கவும்.

12.

ஒவ்வொரு குழியிலும் 90 µl டி.எம்.பி அடி மூலக்கூறைச் சேர்த்து, தட்டை மூடி, 15-30 நிமிடங்களுக்குள் 37 ° செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருட்டில் அடைகாக்கவும். (குறிப்பு: இந்த அடைகாக்கும் நேரம் குறிப்பு பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே, உகந்த நேரத்தை செய்யும் பயனர் தீர்மானிக்க வேண்டும்.) மேலும் நீல நிற சாயல்களை முதல் 3-4 குழிகளில் காணலாம் (அதிக செறிவூட்டப்பட்ட நிலையான தீர்வுகளுடன்), மற்ற குழிகளில் எந்த வெளிப்படையான நிறமும் தெரியாது.

13.

ஒவ்வொரு குழியிலும் 50 µl நிறுத்த கரைசலைச் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். நிறம் உடனடியாக மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.

14.

நிறுத்த கரைசலைச் சேர்த்த உடனேயே மைக்ரோ பிளேட் ரீடரில் 450 நானோமீட்டரில் O.D. உட்கிரகிக்கும் தன்மையை வாசிக்கவும்.

சாண்ட்விச் ELISA (மேம்பாட்டு) நெறிமுறை படிப்படியாக

படம் 4: மேம்படுத்தப்பட்ட ELISA கருவிக்கான சாண்ட்விச் ELISA நெறிமுறை. சாண்ட்விச் ELISA மதிப்பீட்டில் சம்பந்தப்பட்ட படிநிலைகளுக்கான படிப்படியான உருவரைப்படம்.

பிடிப்பு ஆன்டிபாடியுடன் பூசப்பட்ட தட்டு

படிநிலைகள் வழிமுறைகள்

1.

ஒவ்வொரு குழியிலும் 100µl நீர்த்த பிடிப்பு ஆன்டிபாடியைச் சேர்க்கவும்.

2.

ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டு மூடி கொண்டு மூடவும், 4 ° செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இரவு முழுவதும் அடைக்கவும்.

3.

மூடியை அகற்றி தட்டை பின்வருமாறு கழுவவும்:
அ) ஒவ்வொரு குழியிலிருந்தும் திரவத்தை உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஆ) ஒவ்வொரு குழியிலும் 0.3 மில்லி சலவை கரைசலை விடவும்
இ) ஒவ்வொரு குழியின் உள்ளடக்கங்களையும் உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஈ) படிநிலை ஆ மற்றும் இ ஐ மீண்டும் செய்யவும்

4.

ஒவ்வொரு குழியிலும் 100µl தடுப்பு இடையகத்தைச் சேர்க்கவும்.

5.

ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டு மூடி கொண்டு மூடி, அறை வெப்பநிலையில் (18 முதல் 25 ° செல்சியஸ் வரை) 2 மணி நேரம் அடைகாக்கவும்.

6.

மூடியை அகற்றி தட்டை பின்வருமாறு கழுவவும்:
அ) ஒவ்வொரு குழியிலிருந்தும் திரவத்தை உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஆ) ஒவ்வொரு குழியிலும் 0.3 மில்லி சலவை கரைசலை விடவும்
இ) ஒவ்வொரு குழியின் உள்ளடக்கங்களையும் உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஈ) படிநிலை ஆ மற்றும் இ ஐ இரண்டு முறை மீண்டும் செய்யவும்

7.

தட்டு (களை) உடனடியாகப் பயன்படுத்துவதற்கு அடுத்த பகுதிக்குத் தொடரவும்.

எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக பூசப்பட்ட மற்றும் தடுக்கப்பட்ட தட்டுகளை நீங்கள் சேமிக்க விரும்பினால், ஒவ்வொரு தட்டையும் அறை வெப்பநிலையில் (18 முதல் 25 ° செல்சியஸ்) 24 மணி நேரம் உலர வைக்கவும். பின்னர் 2-8 ° செல்சியஸில் சீல் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பையில் ஈரநீக்கியுடன் 12 மாதங்கள் வரை சேமிக்கவும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட சாண்ட்விச் ELISA நெறிமுறை

படிநிலை நெறிமுறை

1.

நிலையான வளைவைத் தயாரிக்கவும்.

2.

ஒவ்வொரு நிலையான, மாதிரி, பூஜ்ஜியத்தின் (ஸ்டாண்டர்ட் டிலியூஷன் பஃபர்) 100µl ஐ பொருத்தமான குழிகளில் நகலில் சேர்க்கவும்.

3.

அனைத்து குழிகளிலும் 50μl நீர்த்த கண்டறியும் ஆன்டிபாடியைச் சேர்க்கவும்.

4.

ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டு மூடி கொண்டு மூடி, அறை வெப்பநிலையில் (18 முதல் 25 ° செல்சியஸ்) 1 மணி நேரம் அடைகாக்கவும்.

5.

மூடியை அகற்றி தட்டை பின்வருமாறு கழுவவும்:
அ) ஒவ்வொரு குழியிலிருந்தும் திரவத்தை உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஆ) ஒவ்வொரு குழியிலும் 0.3 மில்லி சலவை கரைசலை விடவும்
இ) ஒவ்வொரு குழியின் உள்ளடக்கங்களையும் உறிஞ்சி நீக்கவும்
ஈ) படிநிலை ஆ மற்றும் இ ஐ மீண்டும் செய்யவும்

6.

அனைத்து குழிகளிலும் 100μl ஸ்ட்ரெப்டாவிடின்-HRP கரைசலைச் சேர்க்கவும்.

7.

ஒரு பிளாஸ்டிக் தட்டு மூடி கொண்டு மூடி, அறை வெப்பநிலையில் (18 முதல் 25 ° செல்சியஸ் வரை) 2 மணி நேரம் அடைகாக்கவும்.

8.

கழுவும் படிநிலை 5 ஐ மீண்டும் செய்யவும்.

9.

அனைத்து குழிகளிலும் 100μl தயாராக பயன்படுத்தக்கூடிய TMB அடி மூலக்கூறு கரைசலைச் சேர்க்கவும்.

10.

அறை வெப்பநிலையில் 5-15 நிமிடங்கள் * இருட்டில் அடைக்காக்கவும். அலுமினியத் தாளில் தட்டை போர்த்துவதன் மூலம் ஒளியை நேரடியாக வெளிப்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.

11.

அனைத்து குழிகளிலும் 100μl நிறுத்த வினையாக்கியைச் சேர்க்கவும்.

12.

ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் ஒவ்வொரு குழியின் (படிநிலை 11 க்குப் பிறகு உடனடியாக) உறிஞ்சும் தன்மை மதிப்பை 450 நானோ மீட்டரை பயன்படுத்தி முதன்மை அலைநீளமாகவும், விருப்பமாக 630 நானோ மீட்டர் குறிப்பு அலை நீளமாகவும் (610 nm முதல் 650 nm வரை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது) வாசிக்கவும்.

கண்டறிதல் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு

குதிரை முள்ளங்கி பெராக்ஸிடேஸ் (HRP) மற்றும் அல்கலைன் பாஸ்பேடேஸ் ஆகியவை சாண்ட்விச் ELISA முறையால் பகுப்பாய்வுகளைக் கண்டறிவதற்கு மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்சைம்கள் மற்றும் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வெவ்வேறு விருப்பத்தேர்வுகளை வழங்குகின்றன.

பி-நைட்ரோஃபெனைல்-பாஸ்பேட் (pNPP)

pNPP என்பது ALP அடி மூலக்கூறு ஆகும். pNPP சேர்த்ததைத் தொடர்ந்து, அறை வெப்பநிலையில் 10-30 நிமிடங்களுக்கு மாதிரிகள் அடைகாக்கவும். 0.75M NaOH ஐ சேர்ப்பதன் மூலம் எதிர்வினையை நிறுத்தி, 405nm இல் மாதிரிகளைப் வாசிக்கவும்.

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்பது HRP க்கான அடி மூலக்கூறு ஆகும், இது எதிர்வினையின் போது வண்ண மாற்றத்தை அனுமதிக்கிறது.

TMB (3,3 ’, 5,5’-டெட்ராமெதில் பென்சிடின்)

HRP முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு குறைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து TMB வண்ண மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. எதிர்வினையைத் தணிக்க, சல்பூரிக் அமிலம் சேர்க்கப்பட்டு, எதிர்வினை ஒரு வண்ண மாற்றத்தை விளைவிக்கும், இதனை 450nm இல் ELISA தட்டு ரீடரால் வாசிக்க முடியும்.

முடிவுகளைக் கணக்கிடுதல்

பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடுங்கள்:

ஒப்பீடு O.D.450 = (ஒவ்வொரு குழியின் O.D.450) - (ஜீரோ குழியின் O.D.450)


நிலையான வளைவை ஒவ்வொரு நிலையான கரைசலின் (Y)-க்கு எதிராக நிலையான கரைசலின் (X) அந்தந்த செறிவை O.D.450 ஆக குறிக்கலாம். மாதிரிகளின் செறிவு நிலையான வளைவிலிருந்து தீர்மானிக்கப்படலாம். curve expert 1.3 போன்ற தொழில்முறை மென்பொருளைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு: அளவிடப்பட்ட மாதிரிகள் நீர்த்திருந்தால், நீர்த்துப்போகும் முன் செறிவைப் பெறுவதற்கு இடைக்கணிப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட செறிவுடன் நீர்த்த காரணியை பெருக்கவும்.

Author: Seán Mac Fhearraigh PhD