Inflammatory response

Inflammatory response

  • PKC Zeta In-Cell ELISA

    €499
    PKC Zeta Cell-Based ELISA Product Description:The PKC Zeta Colorimetric Cell-Based ELISA Kit allows for qualitative detection of PKCZeta in plated and fixed cells.Target Synonyms:KPCZ; PKC-zeta; PKC2; PRKCZ; Protein kinase C zeta type; kinase PKC-zeta;...
    CBCAB00818
    €499